Wykonujesz posadzki?

Wypróbuj nowe spoiwo do mixokreta!

Niczym nie ryzykujesz - możesz otrzymać próbkę za darmo!

Łatwiejsza praca przy wyższych wytrzymałościach jastrychu

Nie wymaga przestawiania się na inną technologię pracy

Dlaczego warto spróbować?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

Wysokosprawne spoiwo do mieszania z kruszywem i wykonywania jastrychów


Zastępuje zwykły cement w mieszance wykonywanej na budowie

Proporcje mieszania 1:6 - 1:12

Wzmocniony włóknami PP

Wytrzymałość C16 - C40

Czym jest weberfloor FIBROCEM?

Opakowania 20 kg

Łatwiejsza praca przy wyższych wytrzymałościach jastrychu.

Nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu.

Znana technologia

Mniej worków do wyrzucenia i utylizacji.

Ekologia

Układanie płytek już po 3-4 dniach.

Szybko wiąże

Włókna PP jako mikrozbrojenie jastrychu.

Wzmacniany

Produkt bonusowany w programie Weber Profi+ zarejestruj się >>

Bonus dla Ciebie

Łatwy w zastosowaniu

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

© Copyright Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o. o.ul. Okrężna 16

44-100 Gliwice, Polska


NIP/ VAT No: PL5220101585 • Sąd Rej. w Gliwicach, X Wydz. Gosp. KRS; 0000086064 Kapitał zakładowy/ Initial capital: 314 627 500 PLNRegulamin promocji „Szybkowiążąca promocja weberfloor FIBROCEM”

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w promocji pod nazwą „Szybko wiążąca promocja weberfloor FIBROCEM” dotyczącej produktów z kategorii Systemy podłogowe (dalej: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086064; NIP: PL5220101585, kapitał zakładowy: 314 627 500 PLN (dalej: „Organizator”).

3. Promocja prowadzona jest na terenie całej Polski.


§ 2. Uczestnictwo w Promocji


1. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Wykonawców, którzy w momencie wzięcia udziału w Promocji spełniają następujące warunki: a)ukończyli 18 rok życia, b)posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, c)posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, d)prowadzą działalność gospodarczą,e)są wykonawcami (dalej: „Wykonawca”) f)zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia poprzez odhaczenie tego na www.mixokret.weber/g)wypełniły i przesłały formularz ze strony internetowej: www.mixokret.weber2.Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem w Promocji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Promocji, a w szczególności wydania Nagród oraz marketingu własnych produktów i usług Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086064; NIP: PL5220101585, kapitał zakładowy: 314 627 500 PLN. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swych danych osobowych gromadzonych przez organizatora, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia. § 3. Zasady Promocji1.Promocją objęty jest wyrób produkowany przez Organizatora pod marką weberfloor FIBROCEM, zwane dalej: „Produkt”. 2.Każdy Wykonawca, który w okresie objętym Promocją wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy dostępny na: www.mixokret.weber otrzyma pakiet 15 Produktów weberfloor FIBROCEM. 3.Pakiet Produktów zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 30 dni przez Organizatora.4.Zamówienia na produkty objęte promocją można składać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na www.mixokret.weber.5.Czas trwania Promocji: 01.02-30.04.2018 lub do wyczerpania zapasów produktu.6.Pula dostępnych Pakietów w Promocji jest określona i wynosi 50 szt. Promocja jest prowadzona do wyczerpania zapasów. 7.W promocji można wziąć udział tylko 1 raz.§ 4. Postanowienia końcowe1.Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Promocji na adres Organizatora, z dopiskiem „Szybko wiążąca promocja weberfloor FIBROCEM”. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. 2.Każda Reklamacja, o której mowa w pkt. 1 powyżej powinna zawierać: nazwę/imię, nazwisko Uczestnika Promocji, adres jego siedziby, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, oraz dokładny opis i powód Reklamacji, a w tytule nazwę Promocji: „Szybko wiążąca promocja weberfloor FIBROCEM”.3.Decyzja Komisji zostanie przesłana do uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Klient może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 4.Treść niniejszego Regulaminu będzie przekazywana potencjalnym Uczestnikom Promocji przez Doradców Inwestycji Podłogowych Weber podczas zapraszania do wzięcia udziału w Promocji. Ponadto treść Regulaminu dostępna będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mixokret.weber. 5.Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zawieszenia, zakończenia lub przedłużenia Promocji w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn. 7.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

Zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatnościDowiedz się więcej